Aktuálna výzva MŽP SR_ZVÝŠENIE MIERY ZHODNOCOVANIA ODPADOV SO ZAMERANÍM NA ICH PRÍPRAVU NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE A RECYKLÁCIU A PODPORA PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADOV