Výzva OP KŽP - Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov