Štatistický úrad SR http://portal.statistics.sk/
Úrad pre verejné obstarávanie http://uvo.gov.sk
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania http://www.nadsme.sk
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu http://www.sario.sk
Daňové riaditeľstvo SR http://www.drsr.sk
Obchodný register SR, živnostenský register SR http://orsr.sk, http://zrsr.sk
Slovenská inovačná a energetická agentúra http://siea.sk
Slovenská agentúra pre cestovný ruch http://www.sacr.sk