rozvoj regiónov v súlade s regionálnymi operačnými programami, realizácia rozvojových projektov na podporu vytvárania podmienok pre investovanie v regióne z vnútorných a vonkajších zdrojov,

aktivizovanie regiónu v oblasti získavania domácich a zahraničných grantov rozvíjaním cezhraničnej spolupráce a interregionálnej spolupráce,

 • podporovanie vstupu zahraničných investícií do regiónov a iniciovanie budovania inkubátorov a priemyselných parkov,
 • zabezpečovanie technicko-ekonomických štúdií, poradenstva pri tvorbe, implementácii, monitoringu rozvojových projektov a získavaní zahraničného, rizikového štartovacieho kapitálu,
 • poskytovanie konzultačných služieb, predovšetkým poradenstva z predvstupových a štrukturálnych fondov, budovanie vzťahu k verejnosti regiónu, organizovaním seminárov a výstav ako aj prezentácie regionálnych projektov a iniciatív,
 • koordinácia aktivít a spolupráca so subjektmi podieľajúcimi sa na zabezpečovaní regionálneho rozvoja,
 • organizovanie spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami,
 • zabezpečovanie vypracúvania regionálnych rozvojových štúdií v súlade s koncepciou rozvoja celého regiónu podľa územno-plánovacej dokumentácie,
 • vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz,
 • organizovanie odbornej školiacej činnosti najmä v oblasti regionálneho rozvoja
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • vedenie účtovníctva
 • prieskum trhu a verejnej mienky
 • reklamné a marketingové služby
 • organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 • administratívne služby
 • verejné obstarávanie.