Príprava programov rozvoja bývania pre obce

Okrem prípravy PHSR obcí má naša agentúra skúsenosti aj s prípravou Programov rozvoja bývania pre obce. Program rozvoja bývania obce je strategickým dokumentom pre potreby samosprávy, ktorý sa požaduje v zmysle § 4 ods. 3 písmeno j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Je spracovávaný na konkrétne podmienky obce a svojím zameraním vychádza z obsahu metodického pokynu MVRR SR č. 4/2006 z 19.5.2006 o programe rozvoja bývania obce a samosprávneho kraja.   

Cieľom programu rozvoja bývania obce je:

- analyzovať stav bývania v obci, identifikovať prednosti a nedostatky doterajšieho vývoja a to aj v širších súvislostiach bývania nad rámec obce,

- na základe zistených tendencií vývoja upozorniť na rizikové oblasti rozvoja bývania v obci a predvídať potrebné korekcie na odstránenie uvedených rizík

- v zmysle obcou vytýčených cieľov rozvoja, v súlade so zámermi dokumentov územného plánovania týkajúcich sa riešeného územia a s prihliadnutím na predpokladaný vývoj faktorov ovplyvňujúcich rozvoj bývania, navrhnúť spôsob krátkodobého a strednodobého riešenia rozvoja rozhodujúcich oblastí bývania v obciach.

Dokument pozostáva:

- z analytickej 6časti obsahujúcej:
A. Analýzu súčasnej úrovne bývania
B. Demografický vývoj a prognózy
C. Ekonomické podmienky rozvoja bývania
D. Bilancovanie potrieb rozvoja bývania.
E. Zhodnotenie možností územia pre rozvojové zámery

- a z programovej časti obsahujúcej:
A. Rámcové ciele rozvoja bývania na obdobie 10 rokov
B. Program rozvoja bývania na 5 rokov