Rastlinstvo a živočíšstvo v tomto regióne je veľmi rozmanité a bohaté, i keď svoj pôvodný charakter si tu príroda zachovala len miestami, väčšina územia je premenená na kultúrnu step. Nachádza sa tu totiž mimoriadne kvalitná pôda, ktorá sa poľnohospodársky intenzívne využíva. Ale i na kultúrnych pozemkoch sa možno stretnúť s mnohými druhmi živočíchov, medziiným aj s rôznou poľovnou zverou. Najviac je zastúpená drobná poľovná zver (zajace, jarabice, bažanty). Na poliach žijú čriedy srnčej zvery a neodmysliteľné množstvo drobných cicavcov ( hraboše, sysle, škrečky, tchory, lasice …) Na jeseň a v zime tu možno pozorovať kŕdle divých husí a havranov, charakteristický je aj výskyt bocianov. Charakter pôvodnej prírodnej krajiny si najviac zachovalo inundačné územie Dunaja, popretkávané systémom ramien, močiarov, jazier, porastené rozľahlými trstinami a bujným vŕbovo-topoľovým lužným lesom. Čo sa týka živočíšstva lužných lesov, žije tu veľké množstvo vzácnych chránených druhov vodného vtáctva, z cicavcov napr. jelenia a diviačia zver, ďalej rôzne druhy plazov, obojživelníkov a rýb. Z časti lužných lesov, ich parkovou úpravou a dosádzaním exotických drevín vznikli historické parky. Veľmi zaujímavým a na rastlinstvo a živočíšstvo bohatým prvkom podunajskej prírody sú tiež už spomínané mŕtve ramená a kanály, kde možno okrem iného uvidieť porasty lekna bieleho. K najcennejším lokalitám v regióne patrí Čičovské mŕtve rameno, ktoré predstavuje jedinečnú ukážku pôvodného lužného lesa s príslušnou flórou a faunou. Mŕtve rameno je pozostatkom prielomu hrádze Dunaja pri veľkej povodni v r. 1899. Eviduje sa tu 341 druhov vyšších rastlín, mnohé z nich sú vzácne a chránené, vyskytuje sa tu až 20 druhov rýb. Hlavným predmetom ochrany je záchrana pôdneho geofondu rastlín a živočíchov charakteristických pre biotopy dunajských lužných lesov a ramien. Ochranou Klátovského ramena sa sleduje záchrana jedného z posledných čistých nížinných tokov na Slovensku. V jeho vodách rastú mnohé chránené a zriedkavé druhy rastlín (lekno biele, leknica žltá, šípovka vodná, salvínia plávajúca a i.) Bohaté zárasty trstín a pálky sú ideálnym životným prostredím pre vodné vtáctvo.

Okrem Dunaja a Malého Dunaja sa tu nachádza aj sústava mŕtvych ramien a meandrov. K najcennejším lokalitám v regióne patrí Čičovské mŕtve rameno, ktoré predstavuje jedinečnú ukážku pôvodného lužného lesa s príslušnou flórou a faunou. Ďalej Klátovské rameno, ochranou ktorého sa sleduje záchrana jedného z posledných čistých nížinných tokov na Slovensku. V jeho vodách rastú mnohé chránené a zriedkavé druhy rastlín (lekno biele, leknica žltá, šípovka vodná, salvínia plávajúca). Bohaté zárasty trstín a pálky sú ideálnym životným prostredím pre vodné vtáctvo. Na území sa hojne vyskytujú otvorené vodné plochy, ktoré vznikli vyťažením štrkopieskov, pričom najväčším potenciálom sú dve materiálové jamy - vodné plochy, ktoré vznikli počas budovania Vodného diela Gabčíkovo. Jedná sa o materiálovú jamu A pri Vojke nad Dunajom a o materiálovú jamu B - "Šulianske jazero".

Prírodné danosti územia umožňujú aj pobyt pri vodných plochách v kombinácii s pešou turistikou v lužných lesoch, z ktorých sú viaceré krajinné celky vyhlásené ako chránené územia.