Referencie

Kaštieľ v Lehniciach

Obnovme si svoj dom – „Rekonštrukcia kaštieľa“ MK SR Podpora projektov obnovy národných kultúrnych pamiatok

 
MŠ Medveďov

Úspešné projekty v rámci programov Szulofold a Illyés: (Ďalší rozvoj vzdelávania v MŠ Medveďov)

 
CBC SR-Rakúsko

Phare CBC SR-Rakúsko – projekt „Informačný a priestorový systém turistických atrakcií v mikroregióne Klátovské rameno“

 
Cyklotrasy bez hraníc

Phare CBC SR-Rakúsko – projekt obce Malé Dvorníky „Cyklotrasy bez hraníc“

 
Budocvanie a rekonštrukcia infraštruktúry

SOP PS, opatrenie 2.1. Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu, projekt „Budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry cestovného ruchu v areáli športovo-rekreačného zariadenia v obci Lehnice“

 
Obnovenie kultúrno-spoločenského centra

OP ZI Lokálna infraštruktúra, podopatrenie 3.1.4. Budovanie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry, projekt „Obnovenie kultúrno-spoločenského centra v obci Vrakúň – rekonštrukcia kultúrneho domu“

 
Renovácia a tozvoj obcí

Operačný program Základná infraštruktúra, opatrenie 3.4. Renovácia a rozvoj obcí, projekt: Zlepšenie vzhľadu obce Štvrtok na Ostrove rekonštrukciou a obnovou jej centra – z fotodokumentácie Stvrtok na Ostrove

 

Phare ECOSOC 2003 Grantová schéma na podporu prípravy miestnych a regionálnych projektov, projekt „Projekt obnovy kultúrno-spoločenského centra obce Topoľníky“

Phare ECOSOC 2003 Grantová schéma na podporu prípravy miestnych a regionálnych projektov,projekt „Využívanie geotermál. zdroja s cieľom zefektívnenia a skvalitnenia poskytovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti vo VITALITE n.o. LEHNICE“

Projekt "Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány" implementovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013. Regionálna rozvojová agentúra bola vedúcim partnerom tohto cezhraničného projektu implementovaného spolu s obcou Vámosszabadi (HU), MR Klátovské rameno, MR Dunajská Magistrála, MR Medzičilizie a MR Warkun. Projekt mal za cieľ vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti a následne kompletnú projektovú dokumentáciu cyklotrás vedúcich na území 4 navzájom susediacich mikroregiónov v SR s napojením sa na cyklotrasy v Maďarsku cez obec Vámosszabadi.

V priebehu rokov 2012-2014 sa uskutočnila výstavba 1. etapy cyklotrás v dĺžke 18 km. Naša agentúra vykonávala externý projektový manažment.

2. etapa výstavby cyklotrás začala v októbri 2014 a má byť ukončená v júni 2015. RRA ISTER bude jedným z projektových partnerov.  

viď Fotodokumentácia