Regionálne rozvojové agentúry plnia v regiónoch úlohu nástrojov pre podporu rozvoja predovšetkým zaostávajúcich regiónov. Ekonomickú aktivizáciu zaostávajúcich regiónov je možné dosiahnuť iba systémovou koordináciou v podpore investovania a realizáciou programov rozvoja prostredníctvom vládnych sektorových politík spolu s využitím prostriedkov zahraničnej pomoci (EÚ) a za aktívnej účasti samotných regiónov.

Podľa zásad regionálnej politiky Slovenskej republiky RRA sú neziskové organizácie (združenie právnických osôb), ktoré aktivizujú ekonomický rozvoj regiónu inštitucionálnym spojením verejnej správy, súkromného sektora a tretieho sektora. RRA v regiónoch Slovenska:

  • plnia úlohu výkonných organizácií podpory regionálneho rozvoja,
  • zabezpečujú úlohy vyplývajúce z potreby integrovaného a efektívneho využívania prostriedkov poskytovaných štátom, samosprávou a Európskou úniou,
  • slúžia aj ako odborné pracoviská pre tvorbu regionálnych projektov a programov pre VÚC.

Predpokladá sa, že s postupom reformy verejnej správy a presunom kompetencií na samosprávne územné celky bude sieť agentúr slúžiť aj ako odborné pracoviská pre tvorbu regionálnych programov a projektov samotným samosprávnym útvarom.